مجتمع دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری ره ـ دوره اول (شعبه معصومیه) و دوم (شعبه حسنیه) کوهسنگی ۱۵ ناحیه ۳

تعداد بازدید:۲۶۶۵۹
مجتمع دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری ره ـ دوره اول (شعبه معصومیه) و دوم (شعبه حسنیه) کوهسنگی ۱۵ ناحیه ۳

آدرس سایت:
www.motahari-mashhad.ir

شماره تماس دبیرستان:
051-38435022

آدرس دبیرستان:

خیابان کوهسنگی کوهسنگی۱۵ روبروی طالقانی۳۲ دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (دوره اول و دوم)