دانشگاه شهید مطهری (ره)ـخواهران مشهد

تعداد بازدید:۴۲۴۱
دانشگاه شهید مطهری (ره)ـخواهران مشهد

وب سایت:
mashhad-um.motahari.ac.ir

کانال اطلاع رسانی در پیام رسان سروش:

https://sapp.ir/motaharistud

شماره تماس:
33418255
33418256
33418258
33441963

دورنگار:
33419444

آدرس:
خیابان هفده شهریور جنوبی، هفده شهریور جنوبی 2/5. جنب پمپ بنزین. دانشگاه شهید مطهری(واحد خواهران)