گزارش تصویری

برگزاری نمایشگاه کتاب

تعداد بازدید:۲۰۴
درهفته کتاب وکتاب خوانی ... برگزاری نمایشگاه کتاب ازتاریخ ۲۶ آبان به مدت یک هفته
برگزاری نمایشگاه کتاب

#گزارش_تصویری

مقام معظم رهبری:

کتابخوانی باید مثل خوردن و خوابیدن و سایر کارهای روزانه در زندگی مردم وارد شود.

درهفته کتاب وکتاب خوانی ...

     برگزاری نمایشگاه کتاب 

ازتاریخ ۲۶ آبان به مدت یک هفته


 دبیرستان دخترانه شهید مطهری - دوره اول  شعبه کوهسنگی