تور مجـازی دانشـگاه شهید مطهـری _ واحد خـواهران مشـهد

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۱ اخبار دانشگاه شهید مطهری خواهران
تعداد بازدید:۹۲۵

تـور مجـازی دانـشـگاه شهیـد مطهـری _ واحـد خـواهـران مشـهد

تـور ۳۶۰ درجـه موقـعیـت‌هـای مختـلف دانـشـگاه

https://mashhad-um.motahari.ac.ir/tour-mashhad-um

لینک بالا  را باز کنید و بخش‌های مختلف دانشگاه را مشاهده کنید

کلید واژه ها: تور مجازی دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد