چهارمین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم )

چهارمین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم )

زمان برگزاری :۳تیر ۱۴۰۰

برای ثبت نام به سایت همایش مراجعه فرمایید.
eqrg.ir 


کلید واژه ها: همایش