نقش خواجه نصیرالدین طوسی در فلسفه و کلام اسلامی-دکتر علیرضا کهنسال (عضو هیئت علمی و دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی )

-نقش خواجه نصیرالدین طوسی در فلسفه و کلام اسلامی 

-دکتر علیرضا کهنسال (عضو هیئت علمی و دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی )

-مراسم بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

-دانشگاه شهید مطهری مشهد_گروه فلسفه و حکمت اسلامی 

-۵اسفند 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اسلامی فلسفه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی