الگوی مهندسی در تمدن اسلامی ایرانی :مهندس خردورز _دکتر سعید شعرباف تبریزی

مراسم بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

الگوی مهندسی در تمدن اسلامی ایرانی :مهندس خردورز _دکتر سعید شعرباف تبریزی

مراسم بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

دانشگاه شهید مطهری مشهد_گروه فلسفه و حکمت اسلامی 

۵اسفند 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اسلامی حکمت فلسفه بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد فلسفه و حکمت اسلامی