بازدید دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه شهید مطهری مشهد از دانشگاه شهید مطهری _واحد برادران مشهد

گزارش تصویری بازدید دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه شهید مطهری مشهد از دانشگاه شهید مطهری _واحد برادران مشهد

گزارش تصویری 

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه شهید مطهری مشهد از دانشگاه شهید مطهری _واحد برادران مشهد

کلید واژه ها: دبیرستان پسرانه دوره دوم قاسم‌آباد دبیرستان پسرانه دوره دوم شهرک شهید رجایی نسیم مطهر