دیدار مسئولان مجموعه مدرسه‌عالی شهید مطهری با خانواده شهید شکری در سالگرد این شهید بزرگوار.

گزارش تصویری دیدار مسئولان مجموعه مدرسه‌عالی شهید مطهری با خانواده شهید شکری در سالگرد این شهید بزرگوار.

گزارش تصویری 

دیدار مسئولان مجموعه مدرسه‌عالی شهید مطهری با خانواده شهید شکری در سالگرد این شهید بزرگوار.